Reservatbildning på Granön i Värmeln

Det pågår reservatbildning på öar i Värmeln där Farmartjänst har varit med och gjort arbete med röjning. Naturvärdena består av gammal tallskog och äldre löv, främst asp med liten påverkan av modernt skogsbruk. Gamla tallar i solöppet läge på mager mark och grov asp är de viktigaste ingredienserna som bidrar till de höga naturvärdena. Rödlistade arter som mindre hackspett, vitryggig hackspett och reliktbock utgör målarter för skötselåtgärdena.

Syftet med skötselåtgärdena är att avverka gran till förmån för lövet. Lövet skall ges ett ordentligt försprång, på sikt självgallras och innehålla rikligt med död ved. Under sommaren planeras maskinellt uttag av medelålders gran som kommer att fraktas på pråm till fastlandet. Farmartjänsts uppgift har varit underröjning av gran och ringbarkning, dessutom där bävern tidigare härjat försöka efterlikna det plockepinn som redan finns. ”  Man skall inte kunna gå, knappt krypa igenom plockepinnet”, vilket framgår av bilderna från arbetet.

juni10-003

juni10-002

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *